Een petitie aan de Nederlandse regering:

Maak nederland toegankelijk voor iedereen!

Lees wat we gaan doen!

Teken deze petitie!

Voor ruim 2 miljoen mensen in Nederland met een fysieke beperking zijn veel gebouwen en voorzieningen nog steeds slecht of niet toegankelijk. Dat is niet meer van deze tijd! Nu is het moment om dat te veranderen.
ondertekenaars
Het Revalidatiefonds beschermt je gegevens en geeft ze niet aan derden voor commerciële doeleinden. Lees ook ons privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze actie.

Wat is er aan
de hand?

Voor ruim 2 miljoen mensen in Nederland met een fysieke beperking zijn veel gebouwen zoals scholen, winkels en restaurants niet goed toegankelijk. Het gaat om mensen in een rolstoel, met een rollator, mensen met reuma, astma of een hartkwaal, maar ook blinde of slechtziende mensen. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter.
Teken nu de petitie!

Wat gaan we doen?

Het Revalidatiefonds roept de overheid op om verandering te brengen in de toegankelijkheid van Nederland. Toegankelijkheid moet een prominente plaats krijgen in het nieuwe kabinetsbeleid. Met een paar simpele maatregelen kan de regering groen licht geven voor een beter toegankelijk Nederland.

We zullen de verzamelde handtekeningen op dinsdag 3 oktober aanbieden aan de Tweede Kamer en hen vragen om NU concrete maatregelen te nemen zodat Nederland onbeperkt toegankelijk wordt voor iedereen.

Onze oproep aan de overheid:
Verlaag het BTW-tarief op aanpassingen aan gebouwen
Stel subsidies voor ondernemers beschikbaar voor aanpassingen aan gebouwen
Stel bouwregels op om nieuwe gebouwen toegankelijk te maken

In het nieuws

30 mei 2017

Bus nog vaak niet toegankelijk voor rolstoelers of chauffeur rijdt door
De bus is voor mensen in een rolstoel nog vaak niet toegankelijk. Uit onderzoek voor het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat bij 8 procent van... Lees meer

21 december 2016

'Nieuwe bouwregels slecht voor mensen met een beperking'
Er worden straks minder huizen gebouwd die toegankelijk zijn voor ouderen of mensen met een beperking. Dat komt doordat minister Blok de bouwregels... Lees meer

5 november 2016

Nederlandse sites ontoegankelijk voor blinden
In veel gevallen doen websites niet genoeg om hun website toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Bekijk de video

12 januari 2016

'Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten'
Het kabinet voelt er niets voor om alle bedrijven wettelijk te verplichten hun instelling of bedrijf toegankelijk te maken voor gehandicapten. Dat schrijft... Lees meer
SLUITEN

Actievoorwaarden petitie Nederland Onbeperkt Toegankelijk

Organisator: Revalidatiefonds

1. Revalidatiefonds is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken (hierna: SMMM). SMMM is per 1 juni 2011 de overkoepelende stichting voor twee prominente fondsen voor mensen met een beperking: Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten. SMMM heeft de ANBI-status en bezit het CBF-keurmerk voor goede doelen.

2. Op deze actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

3. Meedoen aan deze actie kost de deelnemer niets (behoudens de kosten van eigen internet- en datagebruik). Bezoekers worden in staat gesteld een petitie te tekenen, de oproep via sociale media te verspreiden en de campagne te steunen met een donatie.

4. Onder deelname aan deze campagne wordt verstaan het tekenen van de petitie (met naam, e- mail, postcode en optioneel het telefoonnummer) en/of het doen van een donatie aan het Revalidatiefonds via deze actiesite. De persoonsgegevens die hierbij worden achtergelaten worden vastgelegd in de donateursadministratie van SMMM/Revalidatiefonds. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Mochten uw gegevens al voorkomen in onze donateursadministratie, zullen wij ten alle tijden rekening proberen te houden met de door u eerder aangegeven voorkeuren.

5. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van de campagne geïnformeerd per e-mail, telefoon en post. De deelnemers wordt gevraagd nog meer in actie te komen voor deze en andere campagnes van het Revalidatiefonds. De deelnemer geeft de organisator toestemming via e-mail en telefoon te informeren over acties en campagnes en/of om de deelnemer te vragen donateur te worden.

6. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt. Afmelden voor het telefoongesprek kan direct tijdens het telefoongesprek of via het telefoonnummer van het Revalidatiefonds, te weten +31 (0)30-657 20 22 (ma-vrij van 08.30 tot 17.00 uur)

7. SMMM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

8. Deelnemer gaat door achterlating van zijn/haar gegevens akkoord met de publicatie van voornaam, achternaam en/of woonplaats op website(s) en andere communicatiemiddelen van SMMM/Revalidatiefonds, zoals een document waarin de ondertekenaars van de petitie worden vermeld, ten behoeve van de aanbieding van de petitie aan de landelijke politiek.

9. Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

10. SMMM behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij SMMM via https://revalidatiefonds.nl/contact/

11. SMMM kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen. Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en Twitter juichen we hartelijk toe.

SLUITEN
Revalidatiefonds
Singelpark 1
3984 NC Odijk

Postadres:
Postbus 16
3980 CA Bunnik

E-mail: service@revalidatiefonds.nl
Telefoon: +31 (0) 030-657 20 22

Rekening:
IBAN NL56ABNA0444888888
RSIN: 850631816 op naam van Stichting meedoen mogelijk maken | RF

Bereikbaar van:
ma-vr 08.30 -17.00 uur
SLUITEN

Disclaimer en privacy

De website van Revalidatiefonds is met zorg samengesteld door Stichting meedoen mogelijk maken (SMMM). Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Revalidatiefonds, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Stichting meedoen mogelijk maken sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Revalidatiefonds of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Revalidatiefonds te kunnen raadplegen.

SMMM mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. SMMM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor SMMM geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Op de website van Revalidatie staan links naar websites van derden. SMMM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Revalidatiefonds blijven te allen tijde voorbehouden aan SMMM. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SMMM.

Privacyverklaring SMMM
SMMM verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs en abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Revalidatiefonds.

College bescherming persoonsgegevens
SMMM verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
SMMM behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wilde SMMM verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending) en bij een bezoek aan SMMM evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de donateurs- en financiële administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om de mensen als betrokkenen op de hoogte te houden van het werk van SMMM, dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de emailnieuwsbrieven, of SMMM hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar service@fondsvg.nl of een afmelding naar Revalidatiefonds, Singelpark 1, 3984 NC Odijk. SMMM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
SMMM heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van SMMM zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SMMM kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SMMM, dan kunt u deze richten aan SMMM, Singelpark 1, 3984 NC Odijk, tel: +31 (0) 030-2363777 of neem contact met ons op.

Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan? Gaat u dan naar configuratiescherm, internetopties op uw computer.

Wijziging van Privacy Statement
SMMM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. SMMM adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

© oktober 2016